تصاویر نمایشگاه بین المللی تبریز در سال 1398

تصاویر نمایشگاه بین المللی تبریز در سال 1398

تصاویر نمایشگاه بین المللی تبریز و مراسم جشن استاندارد بارلی وارم هاوس

تصاویر نمایشگاه بین المللی

نصب دیگهای چگالشی با ظرفیت 50 تا 150 کیلووات